evliliğin şartları nedir

Evliliğin Şartları Nedir ?

Evliliğin şartları ve evlilik akdi nedir ?

Kadın ile erkeğin arasındaki ilişkinin meşru olması için nikâh akdi gereklidir. Günümüzde nikâh akdinden önce veya nikâh akdi esnasında tarafların birbirlerine çeşitli şartlar öne sürdükleri görülmektedir. Nikâh, toplumun temeli olan aile kurumunun oluşmasını sağlayan bir akittir. Şekil yönünden farklılık göstermekle birlikte, özü itibariyle tüm dinlerde aynı olan bu akit, dini açıdan ve toplumsal açısından önemli bir yapıdır

 

Nikah akdinin konusu, müllk-ü müt’a”dır. buna göre nikah akdi, karı veya kocanın yekdiğerini mülk olarak satın alması (mülk-ü rakabe) üzerine in’ikad etmez. bu akit tarafların birbirinden -karıkoca hakları içinde faydalanmalarını temin eder. İrâde beyanı (icap-kabul/sîga), taraflar (veli-vekil), akdin mevzuu (makudun aleyh) bu üç unsurdan birinin eksik olması halinde nikah, YOKLUK hükmüne tabidir. yani nikah akdi, hiç kurulmamış gibi kabul edilir. Hanefi mezhebine göre nikâh akdinin rükunları, îcâb ve kabulden ibarettir. Îcâb, evlilik akdi inşâ etmek üzere ilk olarak ortaya konulan irade beyanıdır. Kabûl ise, evlenme konusunda îcâbdan sonra ifade edilen irade beyânıdır. Hanefîlere göre karşılıklı olarak ortaya konan irade beyanının rızaya dayanması ise nikâh akdinin şartıdır. Nikâh akdi için her iki tarafın irade beyanını ifade etmesi mutlaka gereklidir. Buna göre, örneğin kadın îcâbda bulunsa erkek de kabul ettiğini beyan etmeden sadece fiilî olarak kadını alıp götürse bu nikâh geçerli değildir. Her ne kadar erkeğin bu fiili, onun îcâbı kabul ettiğine dair bir anlam taşısa da erkeğin daha sonra bunu reddetme ihtimali mevcuttur. Nikâh ciddî bir akit olduğundan bu konuda oluşabilecek şüphelerin tamamen ortadan kaldırılması büyük önem taşımaktadır.

 

Evlenme Ehliyeti Ve Şartları

-Reşit olmak

-Ana baba rızası ile evlenmelerde kadının ve erkeğin 17 yaşını bitirmesi gerekir. Beyanın arkasına ebeveyn onayı alınmalı ve imza, noter, resmi daire ya da muhtar tarafından onaylanmalıdır.

-Ana veya babadan biri ölü ise bu durum yine yukarıdaki tasdik yetkisine sahip kurumca belirtilmeli ve beyanın arkasında bulunan rıza belgesi bölümüne yazılmalıdır.

-Sağlık durumunun, akli şuurunun yerinde olması, zührevi ve bulaşıcı hastalık taşımaması gerekmektedir.

-Yakın akraba olmamak.

-Kazai evlenme yasağı bulunmamak.